Hackάρισμα Website Ιταλικής Αστυνομίας απο Ανώνυμο Αναρχικό Οργανισμό για τον Μαύρο Δεκέμβρη

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του χρόνου (30/12), η Ανώνυμος Αναρχικός Οργανισμός (Anonymous Anarchist Agency) ανακοίνωσε το Hackάρισμα και τη διαρροή δεδομένων που πραγματοποίησε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ιταλικής Αστυνομίας.

Σε ένα δελτίο τύπου που δημοσίευσε αρχικά η Anonymous CyberGuerrilla, οι χάκερ έδωσαν στην δημοσιότητα τις πληροφορίες επικοινωνίας περισσότερων από 200 Ιταλών αστυνομικών, που συμπεριλαμβαναν μια λίστα με τών πλήρων ονομάτων τους και των προσωπικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χάκερ δημοσίευσαν επίσης τα username και τοn κωδικό πρόσβασης των 26 διαχειριστών της ιστοσελίδας, προσφέροντας στην ουσία σε οποιονδήποτε πρόσβαση στο πίσω μέρος της ιστοσελίδας και το περιεχόμενό της.

Επείδη από τότε είχε πέσει το website, και για να αποδειχθεί το hack και οι διαρροές, οι χάκερ κατάφεραν επίσης να “πειράξουν” το website.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μία παράγραφό γίνεται αναφόρα στα Δεκεμβριανά του 2008 στην Ελλάδα και στον Αλέξη Γρηγορόπουλο

Παρακάτω το κείμενο στα αγγλικά αλλα και στα Ελληνικά (σε αυτόματη μετάφραση):

We are the rebellion against an authoritarian society, against isolation and competition. We are the rebellion for another social and cultural reality. In the wake of global liberation attempts, the time was ripe for a decisive struggle that would no longer accept the pseudo-natural legitimacy of the system and seriously wanted to overcome it. We are looking for change for the liberation struggle, for a new way in which we can connect with others.


As democratic state is maintaining the population in a constant state of survival without starvation and widespread sicknesses, in the same way the riotcops units are using the maximum of repression without direct execution. Their presence is to impose control, their actions to re-establish order. The war is chemical and the weapons they are allowed to use are not lethal. In every way they are the frame of stability, designing the inner borders of metropolis, tracing routes and dead ends for the demonstrations. They are occupying grounds, defining the danger zones which have to be surrounded. They are used against social uprisings, against the migrants inside the camps, to secure the destruction of natural places.


We think that the tendencies of attack are the most vital part of anarchy, as direct action is the constitutive part of the fight for freedom, liberation and eco-defense. We think that it’s important to combine and multiply our struggle with comrades around the globe, because everywhere that anarchists are fighting, we can become a more dangerous and subversive threat against power when we internationalise and break down the borders between us. This is the reason that the States and corporations across the world are becoming afraid of anarchy again in the 21st Century, because we are the only real opposition to power’s domination and they do not want us to grow and link up with each other to conspire.


The insurrection of 2008 in Greece was one of the most powerful in the contemporary world. It showed an the amount of power and creativity which can be brought against the state mechanisms and how weak and small they looked those days. The murder of the anarchist Grigoropoulos from the Greek police will always be present in our memory and through our actions. Even though, we are to mark that this assassination, and the insurrection it brought within the society and the all left political spectrum was mainly because he was a 15 years old white Greek student (meanwhile they try to hide his political identity). From our sight, we are seeing the state‘s murders in various subjects, in a daily base along with the imprisonment and domination over the ground. That is why our struggles are violent and constant. Our insurrectionary acts do not depend on social legitimisation. Society is an abstract concept, more likely it refers to what is visible and approved to exist. Our struggles are connected to our experiences. We do not fight to save the people, we fight to survive and give solidarity to those who resist with the target to stimulate more individuals and collectives to join this sincere anarchist struggle.


Our tactics can easily be adopted in any metropolis of the InterState fortress. Every preparing action, every conversation, every aspect of our plan, can get us one step forward from our enemy giving us the advantage to surprise him. Let’s create an insurrectional movement without borders that will be able to spread anarchistic ideas and practices.


We send a burning signal and we join the call for a Black December announced by the comrades in Chile by communicating with this action and our words with the insurgents around the world. In fighting memory of all friends, comrades and unknown killed or imprisoned by the state.


We will never forget the comrades, we want to especially remember those who decided to give everything in the struggle and died in it. Our memory and our full respect for those whose names we can not name because we do not know them.


The future belongs to those who struggle for liberation.
Solidarity with people facing repression near and far!
Let’s light up the nights and daysWe are Autonomen,
We are Ungovernable,
We are Action,
We do not forget our comrades,Salut
Anonymous Anarchist Agency


Είμαστε η εξέγερση εναντίον μιας αυταρχικής κοινωνίας, κατά της απομόνωσης και του ανταγωνισμού. Είμαστε η εξέγερση για μια άλλη κοινωνική και πολιτιστική πραγματικότητα. Μετά από τις παγκόσμιες προσπάθειες απελευθέρωσης, ήταν η στιγμή για έναν αποφασιστικό αγώνα που δεν θα δεχόταν πλέον την ψευδο-φυσική νομιμότητα του συστήματος και θα θέλει σοβαρά να το ξεπεράσει. Ψάχνουμε την αλλαγή για τον απελευθερωτικό αγώνα, για έναν νέο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνίσομε με τον κόσμο.


Καθώς το δημοκρατικό κράτος διατηρεί τον πληθυσμό σε μια σταθερή κατάσταση επιβίωσης, χωρίς λιμοκτονία και εκτεταμένες ασθένειες, με τον ίδιο τρόπο οι μονάδες ανανέωσης χρησιμοποιούν το μέγιστο της καταστολής χωρίς την άμεση εκτέλεση. Η παρουσία τους υπάρχει για να επιβάλουν τον έλεγχο,και οι ενέργειές τους για την αποκατάσταση της τάξης. Ο πόλεμος είναι χημικός και τα όπλα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δεν είναι θανατηφόρα. Με κάθε τρόπο αποτελούν το πλαίσιο σταθερότητας, σχεδιάζουν τα εσωτερικά σύνορα της μητρόπολης, εντοπίζουν τις διαδρομές και τα αδιέξοδα για τις διαδηλώσεις. Καταλαμβάνουν έδαφος, καθορίζοντας τις επικίνδυνες ζώνες που πρέπει να περιβληθούν. Χρησιμοποιούνται κατά κοινωνικών εξεγέρσεων, κατά των μεταναστών μέσα στα στρατόπεδα, για να εξασφαλίσουν την καταστροφή φυσικών τόπων.


Πιστεύουμε ότι οι τάσεις επίθεσης είναι το πιο ζωτικό μέρος της αναρχίας, καθώς η άμεση δράση είναι το συστατικό μέρος του αγώνα για ελευθερία, απελευθέρωση και οικολογική υπεράσπιση. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συνδυάσουμε και να πολλαπλασιάσουμε τον αγώνα μας με τους συντρόφους μας σε ολόκληρο τον κόσμο, διότι παντού όπου αγωνίζονται οι αναρχικοί, μπορούμε να γίνουμε μια πιο επικίνδυνη και ανατρεπτική απειλή κατά της εξουσίας όταν διεθνοποιούμε και διασπάμε τα σύνορα μεταξύ μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη και οι επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο φοβούνται ξανά την αναρχία στον 21ο αιώνα, επειδή είμαστε η μόνη πραγματική αντιπολίτευση στην κυριαρχία της εξουσίας και δεν θέλουν να αναπτυχθούν και να συνδεθούν μεταξύ τους για να συνωμοτήσουν.


Η εξέγερση του 2008 στην Ελλάδα ήταν από τις πιο ισχυρές στον σύγχρονο κόσμο. Έδειξε μια ποσότητα δύναμης και δημιουργικότητας που μπορεί να ασκηθεί εναντίον των κρατικών μηχανισμών και πόσο αδύναμοι και μικροί φαινόταν εκείνες τις μέρες. Η δολοφονία του αναρχικού Γρηγορόπουλου από την ελληνική αστυνομία θα είναι πάντα παρούσα στη μνήμη μας και στις πράξεις μας. Παρόλο που πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η δολοφονία και η εξέγερση που έφερε στην κοινωνία και στο όλο αριστερό πολιτικό φάσμα οφείλεται κυρίως στο ότι ήταν 15χρονος λευκός Έλληνας μαθητής (εν τω μεταξύ, προσπαθούν να κρύψουν την πολιτική του ταυτότητα). Από τη σκοπιά μας, βλέπουμε τις δολοφονίες του κράτους σε διάφορα θέματα, σε καθημερινή βάση μαζί με τη φυλάκιση και την κυριαρχία πάνω από το έδαφος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αγώνες μας είναι βίαιοι και σταθεροί. Οι εξεγερτικές πράξεις μας δεν εξαρτώνται από την κοινωνική νομιμοποίηση. Η κοινωνία είναι μια αφηρημένη έννοια, πολύ πιθανόν να αναφέρεται σε αυτό που είναι ορατό και εγκεκριμένο να υπάρχει. Οι αγώνες μας συνδέονται με τις εμπειρίες μας. Δεν αγωνιζόμαστε για να σώσουμε τους ανθρώπους, αγωνιζόμαστε για να επιβιώσουμε και να δώσουμε αλληλεγγύη σε εκείνους που αντιστέκονται με το στόχο να ενθαρρύνουν περισσότερα άτομα και κολεκτίβες να συμμετάσχουν σε αυτόν τον ειλικρινή αναρχικό αγώνα.


Οι τακτικές μας μπορούν εύκολα να υιοθετηθούν σε οποιαδήποτε μητρόπολη του φρουρίου InterState. Κάθε προετοιμασία της δράσης, κάθε συζήτηση, κάθε πτυχή του σχεδίου μας, μπορεί να μας κάνει ένα βήμα μπροστά από τον εχθρό μας δίνοντάς μας το πλεονέκτημα να τον εκπλήξουμε. Ας δημιουργήσουμε ένα νησιωτικό κίνημα χωρίς σύνορα που θα είναι σε θέση να διαδώσει αναρχικές ιδέες και πρακτικές.


Στέλνουμε ένα καίγοντας μήνυμα και εντάσσουμε την έκκληση για ένα Μαύρο Δεκέμβριο που ανακοινώθηκε από τους συντρόφους της Χιλής επικοινωνώντας με αυτή τη δράση και τα λόγια μας με τους αντάρτες σε όλο τον κόσμο. Στην καταπολέμηση της μνήμης όλων των φίλων, συντρόφων και άγνωστος σκοτωμένος ή φυλακισμένος από το κράτος.


Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τους συντρόφους, θέλουμε να θυμόμαστε ιδιαίτερα εκείνους που αποφάσισαν να δώσουν τα πάντα στον αγώνα και πέθαναν σε αυτό. Η μνήμη μας και ο πλήρης σεβασμός μας για εκείνους των οποίων τα ονόματα δεν μπορούμε να τα ονομάσουμε γιατί δεν τα γνωρίζουμε.


Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που αγωνίζονται για απελευθέρωση.
Αλληλεγγύη με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν καταπίεση κοντά και μακριά!
Ας φωτιστούμε τις νύχτες και τις μέρες


Είμαστε Αυτόνομοι,
Είμαστε Ακυβέρνητοι,
Είμαστε η Δράση,
Δεν ξεχνάμε τους συντρόφους μας,


Καλό
Ανώνυμος Αναρχικός Οργανισμός

Πηγές:

https://roguemedialabs.com/2019/01/02/italian-trade-union-of-state-police-officers-hacked-defaced-by-the-anonymous-anarchist-agency/

https://mpalothia.net/cyberspace-italian-police-union-website-hacked-defaced-by-anonymous-anarchist-agency-for-black-december/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *